Voorkom onnodige CO risico's met rookgasafvoeren.

Wanneer rookgaskanaal inspectie ?

 • Bij gestapelde woningen zoals appartementen
 • Voor een algemeen beeld op veiligheid
 • Bij gezamenlijke en individuele rookgaskanalen
 • Met regelmatige CV-ketel storing
 • Een nieuwe ketelwens gestapelde woningen.
 • Bij rookgaskanalen van 15 jaar oud
 • Nieuwere of oudere afzuiginstallatie testen
 • Capaciteit testen 

Rookgas test

Rookgas is een term die wordt gebruikt om de gassen te beschrijven die ontstaan bij het verbranden van brandstoffen, zoals hout, kolen, olie, gas en andere materialen. Deze gassen bevatten vaak een mix van verschillende chemicaliën en deeltjes die vrijkomen wanneer brandstoffen worden verbrand in processen zoals verwarming, elektriciteitsopwekking, industriële processen en voertuigmotoren.

Rookgas bestaat doorgaans uit componenten zoals:

 1. Koolstofdioxide (CO2): Een broeikasgas dat vrijkomt bij de verbranding van koolwaterstoffen en bijdraagt aan klimaatverandering.

 2. Koolstofmonoxide (CO): Een giftig gas dat ontstaat door onvolledige verbranding van brandstoffen en dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid als het wordt ingeademd.

 3. Stikstofoxiden (NOx): Verbindin

 4. gen van stikstof en zuurstof die ontstaan bij hoge verbrandingstemperaturen en die bijdragen aan luchtverontreiniging en zure regen.

 5. Zwaveloxiden (SOx): Verbindingen van zwavel en zuurstof die vrijkomen als de brandstof zwavel bevat en die luchtverontreiniging en verzuring van het milieu kunnen veroorzaken.

 6. Fijnstof: Kleine deeltjes die in de lucht zweven en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als ze worden ingeademd.

 7. Vluchtige organische stoffen (VOS): Chemische verbindingen die kunnen verdampen bij hoge temperaturen en die bijdragen aan luchtverontreiniging.

De samenstelling van rookgas varieert afhankelijk van het type brandstof dat wordt verbrand, de verbrandingsomstandigheden en de aanwezigheid van emissiecontrolesystemen. In veel industrieën en energiecentrales worden maatregelen genomen om de uitstoot van schadelijke stoffen in rookgas te verminderen, zoals het gebruik van rookgasontzwavelingssystemen en roetfilters.

Het beheer van rookgasemissies is van groot milieubelang vanwege de impact op luchtkwaliteit, klimaatverandering en de gezondheid van mens en natuur. Diverse regelgevingen en normen zijn ingesteld om de uitstoot van schadelijke stoffen uit rookgas te beperken en de impact ervan te minimaliseren.

Rookproef: dak lekkages of afvoer, stankoverlast opsporen,

rookgaskanaal inspectie

De rookproef wordt ingezet bij lekkages of stankoverlast van afvoerleiding of om een lek in een plat dak op te sporen. Met een krachtige rookgenerator blazen we rook onder druk in een leiding. Het uittreden van rook wijst meestal op een gebrek of mogelijke lekkage in de leiding. Ook laat het zien waar het gebrek of de lekkage zich bevindt. Leidingen moeten wel zichtbaar zijn.

Bel 085 00 45 796

Rookgas inspectie

Een rookgasinspectie is een proces waarbij de gassen die vrijkomen bij verbrandingsprocessen worden geanalyseerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften voor emissies. Deze inspecties zijn van cruciaal belang om de luchtkwaliteit en de naleving van milieuregels te waarborgen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een rookgasinspectie:

 1. Meetapparatuur: Voor rookgasinspecties worden gespecialiseerde meetinstrumenten en -apparatuur gebruikt, zoals rookgasanalysatoren en monstersystemen. Deze instrumenten meten verschillende parameters, zoals de concentraties van koolstofdioxide (CO2), koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en deeltjes.

 2. Bemonstering: Tijdens een inspectie wordt er een representatief monster van het rookgas genomen. Dit monster wordt vervolgens geanalyseerd in een laboratorium of ter plaatse met behulp van geavanceerde analytische technieken.

 3. Normen en voorschriften: Rookgasinspecties moeten voldoen aan nationale en regionale regelgeving en normen voor emissiecontrole. Deze regels bevatten vaak limieten voor de concentraties van schadelijke stoffen die in het rookgas mogen voorkomen.

 4. Periodiciteit: Rookgasinspecties kunnen periodiek worden uitgevoerd om te zorgen voor voortdurende naleving van de emissievoorschriften. De frequentie van deze inspecties kan variëren afhankelijk van de aard van de installatie en de vereisten van de regelgevende instanties.

 5. Emissierapportage: Na de inspectie worden de resultaten gerapporteerd aan de relevante regelgevende instanties en belanghebbenden. Deze rapporten moeten gedetailleerde informatie bevatten over de gemeten emissies en of deze voldoen aan de voorgeschreven normen.

 6. Onderhoud en reparatie: Op basis van de inspectieresultaten kunnen aanbevelingen worden gedaan voor onderhoud en reparatie van de verbrandingsapparatuur om de emissies te verminderen en te voldoen aan de normen.

Rookgasinspecties zijn essentieel om de impact van industriële en commerciële activiteiten op het milieu en de menselijke gezondheid te beoordelen en te beperken. Ze spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de luchtkwaliteit en het verminderen van luchtvervuiling. Het is belangrijk dat deze inspecties worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals en dat de resultaten zorgvuldig worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat emissienormen worden nageleefd.

Contactgegevens

Lekdetectie Rotterdam

Stroveer 252,

3032 GA Rotterdam

Info@lekdetectierotterdam.nl

Bel 085 00 45 796

Werktijden maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Telefonisch rijn wij 24/7 bereikbaar 

 

 

 

 

 

Gespecialiseerd in het opsporen van:

Lekkages in de waterleidingen

Dak lekkages
Badkamerlekkages
Leidinglekkages
Afvoerleidinglekkages
Sanitaire lekkages
Gevellekkages
Kelderlekkages
CV lekkages
Plafondlekkages
Vloerverwarmingslekkages

En alle voorkomende lekkages, vochtplekken, vochtproblemen en waterschades

Over ons

Lekdetectie Rotterdam  is een bedrijf
gespecialiseerd in het achterhalen
van de oorzaak en exacte locatie
van 
een lekkage zonder hak en breek werk. Wij zijn ontvankelijk en onpartijdig. Wij werken voor de verzekeringen maar ook voor particulieren en bedrijven. 

Wanneer u een lekdetectie onderzoek
binnen 48 uur annuleert zijn er kosten aan
verbonden. Deze bedragen €375,- exclusief BTW